Regulamin

Regulamin

REGULAMIN   PORTALU swiadome.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Witryna dostępna pod adresem internetowym swiadome.pl  prowadzona jest przez NJ   sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/29 , 50-078  Wrocław, e-mail: kontakt@swiadome.pl, NIP:8971825428, KRS:0000622646

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową swiadome.pl

3. Definicje:

Witryna – Witryna internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem swiadome, za pośrednictwem której świadczone są usługi zarówno na terytorium, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

Regulamin – niniejszy regulamin, określający w szczególności zasady korzystania z Witryny internetowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługodawca – NJ  sp. z o.o.

Usługobiorca osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych  przez Usługodawcę;

4. Świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży usług, które są oferowane na stronie.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

6. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje, podane na stronach internetowych Witryny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

7. Do korzystania z Witryny internetowej swiadome.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer , Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Witryny internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 2. REKLAMACJA

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane  lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacje należy kierować na adres: NJ sp. z o.o.Leszczyńskiego 4/29 , 50-078  Wrocław lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@swiadome.pl

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Użytkownika.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Powyższe, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Witryny internetowej.

6. Dane osobowe są udostępniane osobom, które wykonują daną usługę zleconą przez na rzecz NJ sp. z.o.o.

§ 4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Witryny internetowej swiadome.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Witryny internetowej swiadome.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Witryny internetowej swiadome.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Usługodawca zastrzega, że oferowane usługi mają służyć rozwojowi duchowemu oraz osobistemu i nie są i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji ze specjalistą z dziedziny psychologii, psychiatrii lub innej specjalistycznej pomocy oferowanej przez naukę. Usługi nie stanowią pomocy medycznej.
  2. Akceptując regulamin Usługobiorca akceptuje pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania wiedzy uzyskanej w wyniku korzystania z Usług.

§ 6. ODSTĄPIENIE

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu kosztów Usługi w każdym czasie do czasu przystąpienia do realizacji usługi.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Witryny internetowej spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2019 roku.

 

Call Now Button
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial