weksel

Rodzaje Weksli: Przewodnik do Krzyżówki

Weksel jest jednym z najstarszych instrumentów finansowych, używanym do zobowiązań płatniczych na całym świecie. Jest to dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy pieniędzy określonemu odbiorcy w określonym czasie. Wekslom przypisuje się różne rodzaje, każdy z unikalnymi cechami i zastosowaniami. W artykule tym przyjrzymy się kilku popularnym rodzajom weksli, które mogą pojawić się jako hasła w krzyżówkach.

Rodzaje Weksli

1. Weksel Własny (Weksel Prost)

Definicja: Weksel własny, znany również jako weksel prosty, to najprostsza forma weksla, w której wystawca zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniężnej odbiorcy.

Cechy:

 • Wystawca: Osoba lub firma, która zobowiązuje się do zapłaty.
 • Odbiorca: Osoba lub firma, która otrzymuje płatność.
 • Kwota: Określona suma pieniężna do zapłaty.
 • Termin: Określony termin płatności.

Przykład: “Niniejszym zobowiązuję się do zapłaty Janowi Kowalskiemu kwoty 1000 złotych dnia 1 stycznia 2024 roku.”

2. Weksel Trasowany (Weksel Trata)

Definicja: Weksel trasowany, znany również jako trata, to dokument, w którym wystawca zleca osobie trzeciej (trasatowi) zapłatę określonej sumy pieniężnej odbiorcy (remitentowi).

Cechy:

 • Wystawca: Osoba lub firma, która wystawia weksel i zleca płatność.
 • Trasat: Osoba lub firma, która ma dokonać zapłaty.
 • Remitent: Osoba lub firma, która otrzymuje płatność.
 • Kwota: Określona suma pieniężna do zapłaty.
 • Termin: Określony termin płatności.

Przykład: “Niniejszym zlecam Bankowi XYZ zapłatę Janowi Kowalskiemu kwoty 1000 złotych dnia 1 stycznia 2024 roku.”

weksel

3. Weksel Skontowany

Definicja: Weksel skontowany to weksel, który został sprzedany przez remitentowi bankowi przed terminem płatności za kwotę pomniejszoną o dyskonto, czyli odsetki za okres do terminu płatności.

Cechy:

 • Wystawca: Osoba lub firma, która wystawiła weksel.
 • Remitent: Osoba lub firma, która sprzedaje weksel bankowi.
 • Bank: Instytucja finansowa, która nabywa weksel.
 • Kwota: Wartość nominalna weksla pomniejszona o dyskonto.

Przykład: Jan Kowalski wystawił weksel na kwotę 1000 złotych z terminem płatności 1 stycznia 2024 roku, który sprzedaje Bankowi XYZ za 950 złotych (z dyskontem 50 złotych).

4. Weksel Gwarancyjny

Definicja: Weksel gwarancyjny to weksel, który jest wystawiany jako zabezpieczenie określonego zobowiązania, na przykład kredytu. W przypadku niespełnienia warunków zobowiązania, weksel może być wykorzystany do dochodzenia zapłaty.

Cechy:

 • Wystawca: Osoba lub firma, która wystawia weksel jako zabezpieczenie.
 • Odbiorca: Osoba lub firma, na rzecz której wystawiony jest weksel.
 • Kwota: Określona suma pieniężna do zapłaty w przypadku niespełnienia warunków zabezpieczenia.
 • Warunki: Określone zobowiązanie, które weksel zabezpiecza.

Przykład: Jan Kowalski wystawia weksel gwarancyjny na kwotę 1000 złotych na rzecz Banku XYZ jako zabezpieczenie kredytu.

5. Weksel In Blanco

Definicja: Weksel in blanco to weksel, który w momencie wystawienia nie zawiera wszystkich wymaganych elementów (np. kwoty lub terminu płatności), ale zostaje uzupełniony przez odbiorcę w późniejszym czasie zgodnie z umową między stronami.

Cechy:

 • Wystawca: Osoba lub firma, która wystawia niekompletny weksel.
 • Odbiorca: Osoba lub firma, która ma prawo uzupełnić weksel.
 • Warunki Uzupełnienia: Określone warunki, na jakich odbiorca może uzupełnić weksel.

Przykład: Jan Kowalski wystawia weksel in blanco na rzecz Banku XYZ, który zostanie uzupełniony o kwotę i termin płatności w przypadku niespłacenia kredytu.

Tabela z Rodzajami Weksli

Rodzaj Weksla Definicja Kluczowe Cechy Przykład
Weksel Własny Weksel, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy odbiorcy. Wystawca, odbiorca, kwota, termin “Zobowiązuję się do zapłaty Janowi Kowalskiemu 1000 złotych dnia 1 stycznia 2024 roku.”
Weksel Trasowany Weksel, w którym wystawca zleca trasatowi zapłatę określonej sumy odbiorcy. Wystawca, trasat, remitent, kwota, termin “Zlecam Bankowi XYZ zapłatę Janowi Kowalskiemu 1000 złotych dnia 1 stycznia 2024 roku.”
Weksel Skontowany Weksel sprzedany bankowi przed terminem płatności za kwotę pomniejszoną o dyskonto. Wystawca, remitent, bank, kwota nominalna pomniejszona o dyskonto Jan Kowalski sprzedaje Bankowi XYZ weksel na 1000 złotych z terminem płatności 1 stycznia 2024 roku za 950 złotych (z dyskontem 50 zł).
Weksel Gwarancyjny Weksel wystawiany jako zabezpieczenie określonego zobowiązania. Wystawca, odbiorca, kwota, warunki zabezpieczenia Jan Kowalski wystawia weksel gwarancyjny na 1000 złotych na rzecz Banku XYZ jako zabezpieczenie kredytu.
Weksel In Blanco Weksel, który nie zawiera wszystkich elementów, uzupełniany później przez odbiorcę. Wystawca, odbiorca, warunki uzupełnienia Jan Kowalski wystawia weksel in blanco na rzecz Banku XYZ, który zostanie uzupełniony o kwotę i termin płatności w razie niespłacenia kredytu.

Podsumowanie

Weksel jest wszechstronnym narzędziem finansowym, które może przybierać różne formy w zależności od potrzeb i sytuacji. Każdy rodzaj weksla – czy to weksel własny, trasowany, skontowany, gwarancyjny, czy in blanco – ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Zrozumienie tych różnorodnych form weksli może być przydatne nie tylko w krzyżówkach, ale także w praktyce biznesowej i finansowej.


Poniższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Informacje zawarte w artykule dotyczące weksli i ich rodzajów są przedstawione w celu ogólnego zrozumienia tematu. Autorzy artykułu dołożyli wszelkich starań, aby informacje były dokładne i aktualne w momencie publikacji, jednak nie mogą zagwarantować ich kompletności ani dokładności w odniesieniu do każdej sytuacji.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, finansowej ani podatkowej. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z wekslami, czy to w zakresie ich wystawiania, akceptowania, dyskontowania, czy też korzystania z weksli jako zabezpieczenia, zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym prawnikiem, doradcą finansowym lub innym specjalistą w tej dziedzinie.

Autorzy artykułu i strona, na której został opublikowany, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niekorzystne konsekwencje wynikające z działań podjętych na podstawie informacji zawartych w artykule. Każde działanie podjęte na podstawie tych informacji odbywa się na własne ryzyko czytelnika.

Shopping Cart